Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 PrimeMedia: Opdrachtnemer met KvK 59120630, gevestigd te Leiden. 

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan PrimeMedia een offerte heeft uitgebracht en/of waarmee PrimeMedia een overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Schriftelijk: Per e-mail, SMS of Whatsapp bericht.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 PrimeMedia doet een voorstel aan opdrachtgever aan de hand van de opgegeven informatie door opdrachtgever.

2.2 Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van PrimeMedia zijn vrijblijvend, totdat opdrachtgever hier mondeling of schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.

2.3 PrimeMedia behoudt zich het recht om een gedane aanbieding aan opdrachtgever in te trekken, zonder hiervoor een reden te hoeven geven.

3. Prijzen, facturatie en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW

3.2 Facturatie bij het bouwen van een website/webshop is 30% van het totaalbedrag bij aanvang en 70% bij het opleveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 De prijs wat wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de opdrachtgever zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3.4 Facturatie bij zoekmachine optimalisatie geschiedt altijd de 1e (werkdag) van de maand.

3.5 Facturatie bij onderhoud en/of hosting geschiedt de 1e (werkdag) van de maand, het kwartaal, na een jaar, naargelang de afspraak.

3.6 Alle facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen (10 werkdagen) en worden per mail verzonden naar het opgegeven email-adres wat door opdrachtgever is opgegeven.

3.7 Aangezien alle facturen per mail worden verzonden, is opdrachtgever verantwoordelijk dat het opgegeven email-adres altijd bereikbaar is voor inzage van de factuur, of anders aan PrimeMedia een werkend email-adres door te geven.

3.8 Indien een factuur wat betrekking heeft op het bouwen van een website/webshop verlopen is, dan sturen wij een herinnering. Deze herinnering heeft een betaaltermijn van 7 dagen. Als de factuur dan nog steeds niet betaald is, dan behoudt PrimeMedia zich het recht om de website/webshop offline te halen. Het opnieuw online zetten van de website/webshop brengt éénmalige kosten van €200 met zich mee voor de werkzaamheden.

3.9 Indien een factuur wat betrekking heeft op zoekmachine optimalisatie verlopen is, dan sturen wij een herinnering. Deze herinnering heeft een betaaltermijn van 7 dagen. Als de factuur dan nog steeds niet betaald is, dan behoudt PrimeMedia zich het recht om alle zoekmachine optimalisatie activiteiten (wat betrekking heeft op de overeenkomst) te annuleren én de resultaten te verwijderen uit de zoekresultaten van Google. Het opnieuw activeren brengt éénmalige kosten van €200 met zich mee voor de werkzaamheden.

3.10 Indien een factuur wat betrekking heeft op onderhoud verlopen is, dan sturen wij een herinnering. Deze herinnering heeft een betaaltermijn van 7 dagen. Als de factuur dan nog steeds niet betaald is, dan behoudt PrimeMedia zich het recht om per direct het onderhoud te stoppen en de samenwerking te stoppen. Uiteraard zal PrimeMedia de website overdragen aan de opdrachtgever. 

4. Uitvoering overeenkomst en oplevering

4.1 PrimeMedia zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen – en overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken – uit te voeren. 

4.2 Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft PrimeMedia het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

4.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle nodige informatie (zoals teksten, foto’s, prijzen) en andere noodzakelijke informatie), tenzij is overeengekomen dat PrimeMedia de teksten en/of foto’s verzorgt. 

4.4 Indien er een looptijd is afgesproken voor het bouwen van de website/webshop zal PrimeMedia zijn best doen dit te realiseren, maar geldt dit nooit als een fatale looptijd. 

4.5 De opdrachtgever verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan verzoeken van PrimeMedia opdat de beoogde oplevertermijn kan worden gehaald.

4.6 Bij het opleveren van de website/webshop krijgt de opdrachtgever een tijdelijke link waarop de website/webshop volledig te zien is. De opdrachtgever heeft recht op 2 feedback rondes. Alle aanpassingen die een opdrachtgever wenst na deze 2 feedback rondes gelden als meerwerk, en er zal dan ook in samenspraak tussen PrimeMedia en opdrachtgever een bedrag worden afgesproken.

4.7 De feedback moet binnen 2 weken aangeleverd zijn door opdrachtgever. Indien opdrachtgever zonder mondelinge- of schriftelijke reden verzuimt om binnen 2 weken feedback aan te leveren, behoudt PrimeMedia zich het recht de website/webshop live te zetten en de opleverfactuur te versturen. PrimeMedia heeft hiermee aan al zijn verplichtingen voldaan.

4.8 Indien PrimeMedia zoekmachine optimalisatie uitvoert voor de opdrachtgever, worden deze gestart ná de oplevering van de website/webshop, conform de schriftelijk gemaakte afspraken.

5. Aansprakelijkheid

5.1 PrimeMedia levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website/webshop op, voorzien van alle software updates van dat moment. PrimeMedia heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. 

5.2 Voorzover PrimeMedia bij de activiteiten afhankelijk is van de software, diensten en leveranties van derden, waarop PrimeMedia weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan PrimeMedia op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met PrimeMedia.

5.3 PrimeMedia is nimmer verantwoordelijk door schade geleden door hacking.

5.4 PrimeMedia is nimmer verantwoordelijk voor inhoud wat staat op de website, zoals teksten en foto’s waar een auteursrecht op staat.

5.5 PrimeMedia is nimmer verantwoordelijk als gevolg van overmacht(een niet aan PrimeMedia toerekende oorzaak).

5.6 PrimeMedia is alleen aansprakelijk als sprake is van opzet of roekeloosheid van PrimeMedia.

5.7 Eventuele aansprakelijkheid van PrimeMedia is beperkt tot directe schade, dus omvat geen gevolgschade of andere indirecte schade (zoals gederfde omzet). 

6. Annulering en beëindiging overeenkomst

6.1 Annuleren en opzeggen kan alleen schriftelijk. PrimeMedia hanteert een opzegtermijn van 1 maand.

6.2 Indien opdrachtgever een overeenkomst annuleert nadat akkoord is gegeven, maar voordat de werkzaamheden zijn begonnen, wordt er een annuleringspercentage van 10% gerekend.

6.3 Indien PrimeMedia begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden geldt er een annuleringspercentage van 30% van het totaalbedrag.

6.4 Indien de opdrachtgever annuleert nadat PrimeMedia een link heeft gestuurd waarop een werkende website/webshop te zien is, geldt er een annuleringspercentage van 70% van het totaalbedrag.

6.5 Een gedane aanbetaling door de opdrachtgever zal met de annuleringskosten verrekend worden.

6.6 Indien opdrachtgever of PrimeMedia de zoekmachine optimalisatie beëindigt zal PrimeMedia alle aangemaakt landingspagina’s verwijderen uit de website/webshop en uit de zoekresultaten van Google. Verder zullen andere SEO activiteiten worden stopgezet en verwijderd. Het is niet toegestaan voor de opdrachtgever voor een periode van 5 maanden om deze pagina’s/activiteiten op welke manier dan ook te hergebruiken of terug te halen. 

6.7 Indien een opdrachtgever het onderhoud aan de website/webshop beëindigt,  zal PrimeMedia gekochte licensies de-activeren, zorgen dat de opdrachtgever een beheerders account heeft en zal PrimeMedia zijn eigen account verwijderen.

7. Eigendom

7.1 Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij PrimeMedia. De opdrachtgever krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.

7.2  Zodra de website door de opdrachtgever is geaccordeerd en het volledige bedrag is voldaan wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan opdrachtgever overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.

7.3 Los van 7.2 blijven alle zoekmachine optimalisatie activiteiten, met daaraan gekoppeld alle aangemaakte landingspagina’s eigendom van PrimeMedia.  Alleen PrimeMedia mag aan deze landingspagina’s werken. Zolang er een overeenkomst is tussen opdrachtgever en PrimeMedia voor zoekmachine optimalisatie zal PrimeMedia deze pagina’s optimaliseren voor Google. Zodra deze overeenkomst wordt gestopt heeft PrimeMedia het volledige recht alle landingspagina’s te verwijderen uit de website en uit de zoekresultaten van Google. De opdrachtgever heeft geen recht om deze pagina’s op welke manier dan ook terug te halen voor een periode van 5 maanden.

7.4 PrimeMedia behoudt zich het recht om alle gekochte licensies te de-activeren bij stop zetten van de overeenkomst. De opdrachtgever kan dan zelf bij de betreffende partijen een licensie kopen.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op elke overeenkomst tussen PrimeMedia en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en PrimeMedia worden beslecht door de Rechtbank.